Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gerke Kunst 

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van Gerke Kunst. Wij adviseren u deze goed door te lezen en te bewaren door ze op te slaan of uit te printen, zodat u ze later nog kunt raadplegen als u wilt. 

Opgesteld op 20 Februari 2022

1. Identiteit ondernemer 

Ondernemer: Gerke Kunst 

KVK nr:82296847 

BTWnr: 

E-mail adres: Info@gerkeprocee.nl

Telefoonnummer: 06-48273377 

Postadres: De Achtkant 42, 9285VG Buitenpost
Gerke Kunst verkoopt op dit moment alleen in Nederland. 

2. Bestellen kunstwerk en aanvaarden van de overeenkomst 

1. De kunstwerken worden bestelt doormiddel van de online shop te vinden op de website www.gerkeprocee.nl 

2. Op het bestelformulier wordt de totaalprijs van uw aankopen getoond (incl. belasting indien van toepassing en bezorgkosten). 

3. Op het bestelformulier geeft u aan of u het werk zelf ophaalt (dat is gratis), of bezorgd wilt hebben (bezorgkosten zijn voor rekening van de klant, deze vindt u niet op het bestelformulier, wel op de factuur). 

4. Als u de bestelling heeft afgerond heeft u daarmee het aanbod via elektronische weg aanvaard. 

5. Vervolgens ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling. 

6. Daarna volgt (na contact over de levering indien van toepassing) de factuur per mail. 

3. Het aanbod 

1. Wanneer we in deze voorwaarden spreken over kunstwerk, werk of product, dan bedoelen we daarmee een kunstwerk wat te koop wordt aangeboden op www.gerkeprocee.nl

 2. Wij doen ons best om alle producten (kunstwerken) waarheidsgetrouw en foutloos op de website te zetten. Bij elk werk staat een foto en een omschrijving van het werk dat wil zeggen: prijs, titel, formaat, materiaal, en eventueel een jaartal of oplagenummer. 

3. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor fouten in de tekst op de website of afwijkingen in kleur. Het kan zijn dat kleuren op een scherm anders uitvallen dan in het echt. 

4. Niet alle werken zijn ingelijst, wanneer het wel is ingelijst staat dat erbij geschreven. 

4. Betaling 

Gerke kunst werkt met een veilige payment provider waardoor u eenvoudig online kunt afrekenen via uw eigen bank. Wij bieden de volgende betaalopties: iDeal, creditcard en overboeking. 

5. Levertijd 

Wij spreken met u het moment van leveren af. Toch kan het onverhoopt een keer voorkomen dat we het werk niet in de geschatte tijd kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat we afhankelijk zijn van de bezorgdienst. Mocht dat voorkomen dan wordt u daarover zo snel mogelijk geïnformeerd. 

6. Retourneren 14 kalenderdagen 

Mocht u toch niet tevreden zijn met het kunstwerk dan kunt u het retourneren en krijgt u het aankoopbedrag van het kunstwerk terug. 

1. Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen dat u het wilt retourneren. Dit doet u door te mailen naar: info@gerkeprocee.nl, wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om de retourzending af te stemmen. 

2. Risico en kosten voor de retourzending zijn voor de klant. 

3. Het aankoopbedrag krijgt u binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourmelding teruggestort. Behalve wanneer het werk dan nog niet ontvangen is op het retouradres, dan wordt het bedrag zo spoedig mogelijk na ontvangst op retouradres overgemaakt. 

4. Werken die met Post NL verzonden zijn, stuurt u terug in originele verpakking (indien mogelijk en anders zorgt u voor vergelijkbare verpakking) en aangetekend en met track and trace code. a. Werken die u plat/liggend ontving, stuurt u weer plat/liggend terug. Deze werken mag u niet opvouwen of oprollen en in een koker verzenden ter voorkoming van beschadiging. b. Werken die u opgerold in een koker ontving stuurt u wel in dezelfde (maat) koker weer terug. 

5. Gerke Kunst stuurt u het retouradres per e-mail. 

6. Wij vinden het prettig als u het werk zo spoedig mogelijk retourneert. Maar in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de bedenktijd moet het werk ontvangen zijn op het door Gerke Kunst verstrekte adres. 

7. Ga zorgvuldig om met kunstwerk en verpakking tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd (14 dagen vanaf ontvangst) – en voor goed behoud van uw kunstwerk ook daarna – gaat u zorgvuldig om met het kunstwerk en het verpakkingsmateriaal. Onder zorgvuldig gebruik verstaan wij het volgende: 

a. Behandel het zoals u er in een winkel / galerie mee om zou gaan. 

b. Pak het werk voorzichtig uit en probeer er geen vingerafdrukken op te maken (met name op de voorkant). 

c. Wanneer u een foto, beeld of ingelijst werk (tijdelijk) op de grond zet, doe dit dan voorzichtig en leg er een schone deken onder zodat het niet kan krassen. 

d. Plaats het werk niet op een plek waar de zon er dagelijks op schijnt. 

e. Plaatst het werk niet op een plek waar grote temperatuurswisselingen zijn (bijv. boven een verwarming). Een goede temperatuur is rond de 18 graden. 

f. Plaats het werk niet in een vochtige ruimte of op een vochtige muur. 

g. Maak het kunstwerk nooit zelf schoon met een schoonmaakmiddel. Raadpleeg de kunstenaar of een ander deskundige op dit gebied.

 h. Laat kinderen niet aan het werk komen. 

2. Kunstwerken kunnen alleen – indien dat redelijkerwijs mogelijk is – in oorspronkelijke nieuwstaat worden geretourneerd (zonder beschadiging). 

8. Aansprakelijkheid 

Op het moment dat de klant het werk in ontvangst heeft genomen dan gaat het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) over naar de klant. Dat geldt ook voor de eventuele retourzending mocht u het werk willen retourneren. De klant kan nooit voor meer dan de oorspronkelijke verkoopprijs aansprakelijk gesteld worden. 

9. Overmacht 

In geval van – wat redelijkerwijs kan worden verstaan onder – overmacht, waardoor Gerke Kunst  niet in staat is haar verplichting na te komen aan de klant, dan wordt die verplichting opgeschort gedurende de termijn dat de overmachttoestand duurt. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 

10. Garantie 

1. Deze voorwaarde is van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt vanuit zijn beroep of bedrijf. Indien er door Gerke Kunst een aparte garantie op de kunstwerken wordt gegeven geldt dit voor alle type klanten.

2. Gerke Kunst staat er voor in dat de kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

3. Een door Gerke Kunst, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen. 

4. Eventuele gebreken aan het kunstwerk of verkeerd geleverde kunstwerken dienen binnen 14 kalenderdagen per e-mail aan Gerke Kunst te worden gemeld door de klant. 

5. Garantie geldt niet indien: 

a. De klant de geleverde kunstwerken zelf gerepareerd/bewerkt heeft. 

b. De geleverde kunstwerken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld (teveel zonlicht, grote temperatuurwisselingen, water en dergelijke) of onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd met de aanwijzingen van de kunstenaar zijn gebruikt met betrekking tot een zorgvuldige omgang met kunst (zie ook artikel 7 van de algemene voorwaarden). 

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. 

6. Indien de kunstenaar de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is de door de klant betaalde prijs van het kunstwerk.

11. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Gerke Kunst zich  de rechten en bevoegdheden voor die Gerke Kunst toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder worden begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooien en modelrechten.

2. De intellectuele eigendom op alle door Gerke Kunst verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures berust bij Gerke kunst. Alle door Gerke Kunst verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Deze zaken mogen niet door Klant worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerke Kunst, behoudens bewerking of doorverkoop van verkochte zaken waarvan uit hun aard voortvloeit dat deze zijn bestemd voor wederverkoop of bewerking. Indien Klant de (materiële inhoud van) deze zaken ter kennis brengt van derden, al dan niet met het kennelijke oogmerk om aan die derde een opdracht te verstrekken, verbeurt Klant een boete van € 5.000,-, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor zover de schade hoger is dan het bedrag van de boete. Onder de schade worden mede begrepen de volledige kosten van productontwikkeling en de volledige juridische kosten die Gerke Kunst moet maken tot verhaal van haar schade.

3. Klant vrijwaart Gerke Kunst voor iedere vordering van een derde die is gebaseerd op het feit dat door klant aangeleverde gegevens, ontwerpen, foto’s, illustraties en/of technische specificaties inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom of een ander recht.

12. Klacht

 Heeft u een klacht over het werk dat u bij Gerke Kunst heeft gekocht? Informeer ons dan via info@gerkeprocee.nl. Wij spannen ons in om een passende oplossing te vinden.

de voorwaarden kunnen op ieder moment onderworpen worden aan wijzigingen

© Gerke Procee 2024 Lef creative